Działania

Wszystkie zaplanowane działania projektu służą osiągnięciu założonych celów i planowanych rezultatów.

Głównymi rezultatami naszego projektu będą:

– Analiza definicji i krajowych aktów prawnych,
– Kryteria wyboru i oceny uczestników,
– Standardowe techniki pracy (skierowane do różnych grup docelowych, opracowane w oparciu o innowacyjne metody),
– Komplety konspektów/scenariuszy zajęć.

CZĘŚĆ 1 – TEORIA, DEFINICJE

Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie odbędzie się w Polsce. Tam nastąpi prezentacja uczestników, organizacji. Omówienie założeń projektu, w tym  harmonogram, zasady współpracy (finansowanie, ewaluacja, upowszechnianie rezultatów, wskazanie osób odpowiedzialnych za poszczególne zadania) oraz wstępne założenia promocji projektu na rynku lokalnym. Zaprezentujemy i wybierzemy motto projektu. Wszyscy uczestnicy przedstawią stosowane w każdym kraju partnerskim definicje, zaprezentują dane statystyczne, informacje o badaniach, raportach wykonywanych w ich kraju ,itp.

Rezultat: Analiza definicji i krajowych aktów prawnych.

Zadania do wykonania przed Drugim Międzynarodowym Spotkaniem w Słowenii:

Część 2- OBSERWUJĘ, WYBIERAM

Aktywne metody docierania do najbardziej potrzebujących – każda organizacja zaproponuje swoje kryteria wyboru oraz wybierze grupę osób dorosłych, z którą nasi edukatorzy będą testować przygotowywane wspólnie w partnerstwie pomysły. Zaproponują też metody oceny umiejętności tych osób.

Rezultat: Kryteria wyboru i oceny uczestników- osób dorosłych o niskich umiejętnościach.

Część 3 – MAM POMYSŁ

Burza mózgów w każdej organizacji – po wybraniu grupy docelowej – utworzymy katalog ciekawych nowych form edukacyjnych, służących nauczaniu osób dorosłych z niskim poziomem umiejętności podstawowych lub wykształcenia, co zagraża ich wykluczeniem zarówno z rynku pracy, jak i życia społecznego. Oferta edukacyjna będzie dostosowana dla każdej grupy indywidualnie. Metody będą innowacyjne zarówno pod względem formy (np. uczenie się w miejscu pracy, warsztaty w terenie,

gry i konkursy), jak i czas trwania będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb i specyfiki danych osób dorosłych. Będziemy dzielić się przykładami z naszymi partnerami. błędy pod nadzorem zaproszonych ekspertów. Odbędą się praktyczne warsztaty, dyskusje, ewaluacja.

Pamiętać musimy, iż dla osób dorosłych naturalnym środowiskiem do nauki nie jest szkoła, dlatego zaproponowane formy powinny mieć charakter głównie pozaszkolny.

Rezultat: Standardowe techniki pracy (skierowane do różnych grup docelowych opracowane w oparciu o innowacyjne metody)

Podczas spotkania w Słowenii zaprezentujemy wyniki naszych prac, przedyskutujemy ewentualne błędy pod nadzorem zaproszonych ekspertów. Odbędą się praktyczne warsztaty, dyskusje, ewaluacja.

Zadania do wykonania przed Trzecim Międzynarodowym Spotkaniem w Hiszpanii:

Część 4- REALIZUJĘ, OCENIAM, AKCEPTUJĘ

Po przedstawieniu przez partnerów zaproponowanych propozycji działań aktywizujących – każda organizacja przetestuje pomysły innych partnerów, tak aby utworzyć interesujące materiały dydaktyczne. Będą one ocenione w praktyce przez naszych słuchaczy. Będziemy promować przykłady dobrych praktyk. Kadra edukacyjna będzie się doskonaliła zawodowo. Nastąpi walidacja i

potwierdzanie nabytych umiejętności (efektów uczenia się dorosłych).

Rezultat: komplety konspektów/scenariuszy zajęć, materiały dydaktyczne

Podczas spotkania w Hiszpanii zatwierdzimy ostateczny kształt wytworzonych przez nas materiałów, omówimy elementy związane z upowszechnianiem rezultatów.

Metodologia wykorzystywana podczas realizacji zadań to: aktywne uczestnictwo, korzystanie z dobrych praktyk, autoprezentacja, twórcze działanie, autorefleksja, obserwacja zajęć modelowych, wykorzystywanie nowoczesnych technologii wspomagających proces dydaktyczny, burza mózgów