O projekcie

Projekt EDU+ jest odpowiedzią na Zalecenia Rady Unii Europejskiej z 19 grudnia 2016 roku:

„Ścieżki poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych”, w którym wskazuje się na konieczność uruchomienia ścieżek poprawy umiejętności podstawowych dla wybranych grup docelowych osób dorosłych.

Zalecenie to rekomenduje realizację trzystopniowego wsparcia edukacyjnego dla osób z niskimi umiejętnościami podstawowymi (pisanie, rozumienie tekstu, rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe lub inne niezbędne do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i zawodowym) z wybranych priorytetowych grup, opartego na indywidualnym podejściu do każdej osoby.

Konieczność stworzenia atrakcyjnej i elastycznej oferty wsparcia osób dorosłych o najniższym poziomie umiejętności podstawowych, w tym działania umożliwiające zmianę zawodu, zostały wskazane też w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jako kluczowe dla poprawy jakości kapitału ludzkiego w Polsce.

Międzynarodowy projekt jest przeznaczony dla wychowawców/edukatorów (m.in. nauczycieli, tutorów, mentorów itp.) – pracowników i wolontariuszy naszych organizacji.

Dotyczy on wspólnego przygotowania i przetestowania propozycji działań aktywizujących na rzecz osób dorosłych z niskim poziomem umiejętności podstawowych lub wykształcenia, co zagraża ich wykluczeniem zarówno z rynku pracy, jak i życia społecznego.

Trzy organizacje pozarządowe będą współpracować ze sobą, dzieląc się pomysłami i doświadczeniami edukacyjnymi. Działania będą polegać na wspólnym wypracowywaniu i testowaniu modeli, propozycji wsparcia osób dorosłych o niskich umiejętnościach podstawowych, w tym uczenia się przez całe życie.

Dzięki temu projektowi, chcemy podzielić się doświadczeniami z innymi edukatorami z organizacji partnerskich i nauczyć się od nich dobrych praktyk.

Efekty projektu pomogą naszym nauczycielom/edukatorom tak prowadzić zajęcia, aby osoby dorosłe o niskich umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, w zależności od ich indywidualnych potrzeb:

– osiągały minimalny poziom umiejętności czytania i pisania oraz rozumowania matematycznego w tym liczenia;

lub

– osiągały szerszy zestaw umiejętności odpowiednich dla rynku pracy i aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie,

Działania realizowane w projekcie zostaną usystematyzowane według trzech głównych kroków:

identyfikacja i ocena posiadanych umiejętności, przygotowanie dostosowanej indywidualnie oferty, walidacja i potwierdzanie nabytych umiejętności (efektów uczenia się);

Poznanie metod i rozwiązań w organizacji pracy stosowanych w Polsce, Hiszpanii i Słowenii – krajów różnych kulturowo – a także kultury i tradycji tych krajów przyczyni się do podniesienia poziomu wiedzy, kwalifikacji i wpłynie na wysoką jakość opracowanych przez nas materiałów.

Produktem końcowym naszego projektu będzie przewodnik, zawierający dobre praktyki, skuteczne metody, ciekawe plany zajęć i programy warsztatów, które promują rozwój odpowiednich i wysokiej jakości umiejętności i kompetencji, szczególnie tych mających na celu promowanie umiejętności zdobycia zatrudnienia, społeczno-edukacyjny i osobisty rozwój, a także uczestnictwo w życiu społecznym i obywatelskim, który będzie dostępny m.in. na stronach internetowych naszych organizacji i Europejskiej Platformie Rozpowszechniania (EPALE).

Partnerzy projektu upowszechnią także wyniki wśród swoich współpracowników
z europejskiego sektora kształcenia dorosłych.

Podniesienie kompetencji edukatorów będzie cennym wkładem w europejski obszar umiejętności i kwalifikacji.

Będzie miał wymiar lokalny, krajowy i europejski a końcowymi odbiorcami będą również słuchacze z mniejszymi szansami społecznymi, czy niepełnosprawni.