Polska

Stowarzyszenie Pozytywnych Zmian powstało na początku 2014 roku dzięki inicjatywie osób zaangażowanych przez 10 lat w działania Fundacji Pomocy Niewidomych. Tworzy je grupa kilkunastu osób, którą wspiera praca ekspertów i wolontariuszy z całej Polski.

Celem Stowarzyszenia Pozytywnych Zmian jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania przedsięwzięć na rzecz grup osób z mniejszymi szansami, włączając w to udział i zaangażowanie w ich rehabilitację zawodową i społeczną.

W dziedzinie edukacji i innowacji – Stowarzyszenie ma międzynarodowe doświadczenie we współpracy z sektorem publicznym , prywatnym , non-profit poprzez działania edukacyjne oraz poprzez rozwój i realizację projektów na regionalnym, krajowym i ponadnarodowym poziomie.

Działamy w szczególności na rzecz młodzieży, a także na rzecz grup osób z mniejszymi szansami, do których należą:

– dorośli, którzy przedwcześnie przerwali naukę,

– osoby biedne ze względu na status ekonomiczny i społeczny ,

– wykluczeni cyfrowo, społecznie ze względu na pochodzenie , wykształcenie, niskie kompetencje np. językowe,

– osoby niepełnosprawne

– seniorzy.

Swoim zasięgiem obejmujemy całą Polskę, realizując projekty współpracujemy z publicznymi placówkami edukacyjnymi w kraju, m.in. aktualnie mamy podpisane Porozumienie z Centrum dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie,

Stowarzyszenie od momentu założenia tj. od początku 2014 roku jest mocno zaangażowane w realizację wielu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, pełniąc w nich zarówno rolę koordynatora jak i partnera.

Występując w roli koordynatora zrealizowano takie projekty Erasmus + jak m.in. Akcja 1 mobilność edukacyjna pn.”Find your power” (dla dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym), „Religious  pathways of Europe”, „Do it MIME way” oraz Akcja 2- „ Obserwuję, reaguję”- zakończony w 2018 roku.

Jako partnerzy realizowaliśmy m.in. projekt: Akcja 2 ” Teatramat – Factual Backstage of Amateur  Theatre” oraz: Akcja 2 ” Embracing and Maintaining PATH through Yourself „, „We play, we learn, we teach” i „The different colours of music”.

Obecnie jesteśmy koordynatorem trzech projektów Erasmus + : pt. „Nie rzucaj” (Do not drop out) , „EDU +” i „SILVER HERITage”.