Słowenia

Instytucja Edukacji Publicznej Tržič (Ljudska univerza Tržič) powstała w 1959 roku. Początkowo funkcjonowała jako niezależny instytut Uniwersytet Robotniczy Tržič, a później jako jednostka w ramach Tržičskiego Instytutu Kultury i Edukacji (Zavod za kulturo in izobraževanje Tržič).

W 1999 r. gmina Tržič wydała rozporządzenie ustanawiające INSTYTUCJĘ EDUKACJI PUBLICZNEJ TRŽIČ i 14 marca rozpoczęła działalność jako niezależna instytucja publiczna zajmująca się kształceniem dorosłych.

Celem jej działań jest:

– Zwiększenie zdolności młodzieży i dorosłych do odgrywania aktywnej roli w społeczeństwie i rozwijania ich świadomości międzykulturowej, bycia aktywnymi obywatelami Europy.

– Rozwijanie współpracy, ponieważ prowadzi to do lepszej edukacji i kultury dla osób dorosłych.

– Planowanie, promowanie i wdrażanie innowacyjnych projektów, kursów i seminariów dla

wszystkich obywateli – młodzieży i dorosłych – w ramach trwałego programu uczenia się przez całe życie, mającego na celu promowanie demokracji, pokoju, solidarności i lepszej edukacji.

Grupami docelowymi są młodzi ludzie z lokalnej społeczności, seniorzy, dorośli uczący się,

bezrobotni, pracownicy starsi i mniej wykształceni, kobiety w każdym wieku, imigranci, dorośli o specjalnych potrzebach w zakresie podstawowego wykształcenia i kwalifikacji.

Podstawową działalnością instytucji jest kształcenie osób dorosłych, które obejmuje edukację, dalsze kształcenie, szkolenia i nauczanie dla osób, które chciałyby zdobyć nową lub zaktualizować i poszerzyć swoją wiedzę.

Dla potrzeb dorosłych i młodzieży instytucja organizuje szkoły podstawowe i średnie, a także różne kursy i rodzaje edukacji nieformalnej. Coraz więcej osób angażuje się w te formy kształcenia w celu zaspokojenia potrzeby osobistego rozwoju intelektualnego.

Uwagę zwraca Niezależne Centrum Kształcenia, które jest bezpłatne dla każdego obywatela. W ośrodku tym wiele osób uczy się języków obcych i informatyki lub po prostu korzysta z komputerów z dostępem do Internetu.

W ciągu ostatnich lat Instytucja Edukacji Publicznej Tržič współpracowała przy realizacji lokalnych i krajowych projektów dla starszych pracowników i osób długotrwale bezrobotnych, którzy potrzebują aktywizacji społecznej. Uczestniczyła również w niektórych projektach współpracy międzynarodowej.

Organizacja posiada wieloletnie doświadczenie w projektach pracy z dorosłymi. Oferuje kursy, seminaria i warsztaty formalnej i nieformalnej edukacji dla mieszkańców regionu Tržič i Gorenjska, aktywizującymi ludzi jako obywateli Europy, a także stara się nadać działaniom, kursom i pracy szersze horyzonty. Stara się pomóc ludziom odnaleźć znaczenie w życiu, uczynić ich odpowiedzialnymi, z ich własnym głosem i przyczynić się do rozwoju ich osobowości. Wśród dziedzin rozwoju, które oferuje są: teatr, malarstwo, muzyka, sztuka i rzemiosło, psychologia, ochrona dziedzictwa kulturowego, praca społeczna, edukacja i szkolenia, doradztwo. Wszystkie te działania są ważne dla zdobycia wartościowych grup docelowych.

Od 10 lat stara się integrować wartościowych uczniów. Współpracuje z lokalną organizacją dla dorosłych o szczególnych potrzebach, gdzie nauczyciele realizują różne narodowe programy o nazwie „Szkolenie dla Sukcesu w Życiu” dla podnoszenia umiejętności czytania, pisania.